A Georgian Bay Spirit co employee doing direct delivery samples

A Georgian Bay Spirit co employee doing direct delivery samples